โป๊ปฟรังซิส: เราได้ฟังพระเจ้าและคิดตามสิ่งที่พระองค์ตรัสหรือไม่

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นคริสตชนฟังเสียงของพระจิตและรู้จักคิดตาม เช่นเดียวกับอยากให้ทุกคนไตร่ตรองว่า เราไม่ฟังเสียงพระจิต เพราะเราไม่มีสมาธิพอจะฟังเสียงของพระเจ้าใช่หรือไม่ 


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 80,000 คน ในส่วนของบทแบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- ขอให้เราฟังเสียงของพระจิต พระองค์คือผู้ที่ชี้ทางเราไปหาพระเจ้า ผู้ทรงรักเราเหมือนพ่อผู้เที่ยงแท้

- พระจิตคือน้ำทรงชีวิตที่ชำระเราให้บริสุทธิ์และฟื้นฟูชีวิตของเรา ดังนั้น ชีวิตของเราจึงได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระเจ้าและความรักของพระองค์

- ทุกคนต้องถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่า "เราได้ฟังพระเจ้าและคิดตามสิ่งที่พระองค์ตรัสหรือไม่ หรือว่าเราไม่มีสมาธิพอที่จะฟังเสียงของพระองค์"

- คริสตชนคือคนที่คิดตามแผนการณ์ของพระเจ้าและทำตามเสียงของพระจิตเจ้า ดังนั้น ขอให้เราฟังเสียงของพระเจ้าเข้าไว้ เพราะพระองค์จะนำเราเดินบนหนทางแห่งความรัก เมตตา และให้อภัย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป ประจำวันพุธที่ 8 พ.ค. 2013

Read More: Asianews.it


Comments