โป๊ปเน้นกลุ่มซิสเตอร์ "พระศาสนจักรไม่ต้องการความยากจนแค่ทฤษฏีเท่านั้น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเน้นบรรดาอธิการเจ้าคณะนักบวชหญิง เฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังมีปัญหากับวาติกันว่า พระศาสนจักรไม่ต้องการยึดความยากจนแค่หลักทฏษฎีเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติจริงๆด้วย พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ อย่าทำงานรับใช้พระเจ้า โดยมุ่งหวังตำแหน่งสูงๆ ที่สำคัญ พระศาสนจักรอยากเห็นซิสเตอร์เป็น "คุณแม่ฝ่ายวิญญาณ" ที่นำสัตบุรุษไปหาพระเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาอธิการเจ้าคณะนักบวชหญิงกว่า 800 คนที่มาเข้าเฝ้า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมประจำปีที่กรุงโรม ซึ่งหนึ่งในผู้เข้าเฝ้าได้แก่กลุ่มอธิการิณีจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังมีปัญหาอย่างหนักกับสมณกระทรวงหลักความเชื่อของวาติกัน ในส่วนของพระดำรัสต่อพวกเขา พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- ความนบนอบคือการฟังเสียงพระประสงค์ของพระเจ้า การยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าจะทำได้โดยการไตร่ตรองและภาวนา

- ความยากจนคือการเอาชนะความเห็นแก่ตัวตามหลักพระวรสาร ซึ่งสอนเราให้วางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า

- ความยากจนคือเครื่องชี้วัดว่าพระศาสนจักรไม่ได้สร้างอาณาจักรของพระเจ้าตามประสามนุษย์ ซึ่งก็คืออำนาจบาตรใหญ่ แต่เราสร้างอาณาจักรของพระเจ้าด้วยพระหรรษทาน ผ่านทางการทำงานรับใช้ผู้ยากไร้ทุกคน

- พระศาสนจักรไม่ต้องการความยากจนในเชิงทฤษฏี แต่ความยากจนต้องเรียนรู้จากการรับใช้ผู้ที่มีความจำเป็นต่อสิ่งต่างๆอย่างแท้จริง

- การถือพรหมจรรย์ไม่ใช่การทำให้ใครคนหนึ่งเป็น "สาวโสดไม่ได้สมรส" แต่มันเป็นการทำให้สตรีเหล่านี้เป็น "คุณแม่ฝ่ายวิญญาณ" ที่คอยดูแลทุกคน และนำลูกๆวิญญาณไปหาพระคริสตเจ้า

- ถ้าปราศจากซิสเตอร์ พระศาสนจักรก็จะขาดความรักของแม่ที่มีต่อลูกไปอย่างแน่นอน

- พระศาสนจักรถูกทำร้ายจากการมักใหญ่ใฝ่สูงในตำแหน่งหน้าที่ (นักบวชที่ต้องการตำแหน่งสูงๆ) พระศาสนจักรถูกทำร้ายจากคนที่ใช้งานผู้อื่นเพื่อสนองต่อความทะเยอทะยานส่วนตน

- จงดูแลเอาใจใส่ต่อกลุ่มสัตบุรุษด้วยรักที่มีต่อพระศาสนจักร เพราะพวกท่านไม่สามารถพูดได้ว่า "ท่านรักพระเยซู แต่ไม่รักพระศาสนจักร"

- ซิสเตอร์ที่รัก ขอให้มั่นใจว่า พ่อติดตามข่าวของพวกท่านด้วยความรัก พ่อจะสวดให้พวกท่าน และขอให้พวกท่านสวดให้พ่อด้วยนะ!

Read More: Vatican Radio


Comments