พระสันตะปาปาเสร็จสิ้นการเข้าเงียบมหาพรตแล้ว


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงกล่าวแบ่งปันในการปิดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในเทศกาลมหาพรตของโรมันคูเรีย ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2013 โดยทรงย้ำว่า "ปีศาจกำลังทำงานด้วยการแผ่เงาลงในผืนดินแห่งความงดงามของพระเจ้า ปีศาจพยายามชักจูงและล่อใจให้เราเสียคน มันทำให้เราขัดแย้งกับพระเจ้า และทำให้ความจริงและความงามของพระเจ้าถูกมองข้ามอย่างไม่ใยดี แต่กระนั้น ความเชื่อได้ช่วยเราให้หลุดพ้นจากความมืดและโคลนตม ความเชื่อเป็นเข็มทิศนำทางและช่วยเราในการแสวงหาพระเจ้า ช่วยให้เราค้นพบความรักและความจริง"

"มันเป็นความจริงว่า โลกถูกปีศาจครอบงำ แต่เมื่อพระวจนาตถ์ได้ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงสวมมงกุฏหนาม อาศัยพระมหาทรมานของพระบุตรของพระเจ้า เราสามารถที่จะเห็นถึงความงามอันหาที่สุดมิได้ของพระเจ้าพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่"

ตอนท้ายของการแบ่งปัน พระสันตะปาปาได้ขอบคุณ พระคาร์ดินัล จานฟรังโก้ ราเวซี่ ผู้เทศน์ระหว่างการฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้ รวมถึงทุกคนที่ร่วมการฟื้นฟูจิตใจ โดยพระสันตะปาปาย้ำว่า ทุกคนได้ร่วมแบกรับภาระการสานงานต่อจากนักบุญเปโตร พระสันตะปาปาองค์แรกอย่างสุดความสามารถ พระสันตะปาปายังได้ขอบคุณทุกคนที่ยืนหยัดอยู่กับพระองค์เสมอมาด้วย


Comments