โป๊ปย้ำ "ฆราวาสไม่ใช่พลเมืองชั้น 2 ของพระศาสนจักร"

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเรียกร้องบรรดาพระสังฆราชและผู้อภิบาล ดูแลเอาใจใส่ฆราวาสที่ช่วยงานพระศาสนจักรให้มากขึ้น อย่าทำให้พวกเขารู้สึกถึงการเป็นพลเมืองชั้น 2 ในครอบครัวของพระเจ้า พร้อมกันนี้ ทรงให้กำลังใจบรรดาพระสังฆราช อย่าคิดว่าตนถูกปล่อยให้เดียวดายในการเผชิญกับอุปสรรคในการแพร่ธรรม เพราะเราทุกคนต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น ณ อาสนวิหารเมืองเลออน แคว้นกัวนาฮัวโต้ ประเทศเม็กซิโก การสวดทำวัตรเย็นนี้ ผู้มาร่วมพิธีได้แก่บรรดาพระสังฆราชในประเทศแถบลาตินอเมริกาและแคริเบียน ซึ่งมารอรับฟังคำสอนจากพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยใจความสำคัญของบทเทศน์ของพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงให้กำลังใจว่า ทุกคนที่ทำหน้าที่แพร่ธรรมประกาศพระวรสาร ต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน จะล้มหรือลุก ก็ไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ พระองค์ยังเตือนสติบรรดาพระสังฆราชด้วยว่า ต้องเอาใจใส่การพัฒนาฆราวาสและต้องไม่ทำให้พวกเขาถูกมองว่า เป็นชนชั้นสองในพระศาสนจักร

พระสันตะปาปา เริ่มต้นเทศน์ว่า "เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า สังฆมณฑลของพวกท่านได้เผชิญกับความท้าทายและความยากลำบากจำนวนมากในช่วงเวลานี้ พวกท่านไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางการทดลองหรือในความสำเร็จในงานประกาศพระวรสาร พวกเราทั้งหมดต่างร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความทุกข์ยากและความสำเร็จ"

จากนั้น พระสันตะปาปาได้ตรัสถึง "ปีแห่งความเชื่อ" ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 11 ตุลาคม 2012 และไปจบลงในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พระสันตะปาปาผู้ทรงพระชนมายุ 84 ชันษา ทรงแบ่งปันว่า "แผนงานแรกเริ่มสำหรับปีแห่งความเชื่อ ต้องได้รับการนำทางสัตบุรุษชายหญิงก้าวไปหาพระคริสตเจ้า พระหรรษทานของพระองค์จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นอิสระจากพันธะของบาปและการเป็นทาสของมัน และก้าวเดินไปพร้อมกันบนหนทางของอิสรภาพเที่ยงแท้และเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบ"

นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังย้ำกับบรรดาพระสังฆราช ให้ใส่ใจบรรดาพระสงฆ์และเหล่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมเป็นสงฆ์ (เณร) โดยตรัสว่า "บรรดาพี่น้องพระสังฆราชที่รัก ท่ามกลางความท้าทายที่พวกท่านกำลังเผชิญในการทำงานอภิบาลและเทศน์สอนประกาศพระวรสาร มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องแสดงออกถึงความห่วงใยต่อบรรดาผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมเป็นสงฆ์ จงสนับสนุนพวกเขาให้สุภาพถ่อมตน ... จงดำรงความสนิทแน่นแฟ้นกับบรรดาพระสงฆ์ พวกเขาต้องไม่สูญเสียความเข้าใจและการสนับสนุนจากพระสังฆราชของพวกเขา แต่ถ้าถึงคราวจำเป็น จงตักเตือนทัศนคติที่ไม่เหมาะสมของพวกเขา ด้วยความรักแบบพ่อ"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องบรรดาพระสังฆราชในลาตินอเมริกา พยายามใกล้ชิดและเป็นหนึ่งเดียวกับสัตบุรุษให้มากยิ่งขึ้น และอย่าทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองชั้นสองของพระศาสนจักร

"จงเอาใจใส่อย่างยิ่งยวดต่อสมาชิกของกลุ่มฆราวาส เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อุทิศตนให้กับงานคำสอน, พิธีกรรม, งานกิจกรรมการกุศล และการอุทิศตนทำงานให้สังคม ... มันไม่ถูกต้องสำหรับพวกเขาที่จะเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ได้รับการปฏิบัติเหมือนพลเมืองชั้นสองในพระศาสนจักร ทั้งๆที่พวกเขาได้อุทิศตนทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างสอดคล้องกับกระแสเรียกของตน ... เหนือสิ่งอื่นใด มันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับบรรดาผู้อภิบาลที่ต้องทำให้เกิดความมั่นใจว่า จิตวิญญาณของความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส จะดำรงอยู่ ส่วนความแตกแยก คำครหา และความไม่ไว้วางใจกัน ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้" พระสันตะปาปาตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปานำสวดทำวัตรเย็นในอาสนวิหารเมืองเลออน
Comments