"พระสันตะปาปา" ส่งสาส์นถวายพระพร "ในหลวง"สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ดังนี้

"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันชาติไทย ข้าพเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคลอย่างจริงใจมายังพระองค์ท่าน ขออำนวยพรมายังประชาชนชาวไทย เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบข่าวอุทกภัยในประเทศไทย ข้าพเจ้าและพระศาสนจักรคาทอลิกขอร่วมแสดงความเห็นใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ ขอพรจากพระเจ้าจงดลบันดาลให้ประชาชนชาวไทยมีความร่มเย็นและสันติสุขตลอดไป"

                                                                                (พระปรมาภิไธย)
                                                                                 เบเนดิกต์ ที่ 16Comments