โพลชี้คริสตังออสเตรียต้องการให้ปฏิรูปพระศาสนจักร
"อุสเทอร์ไรชิสเชอร์ รุนด์ฟุงค์" (Österreichischer Rundfunk) สถานีโทรทัศน์ออสเตรีย เผยผลสำรวจพลเมืองคริสตังออสเตรียที่มีต่อพระศาสนจักรคาทอลิก ปรากฏว่า 76 เปอร์เซ็นต์สนับสนุนกลุ่มสงฆ์แข็งข้อที่ต้องการให้มีการปฏิรูปพระศาสนจักรทันที เช่นเดียวกับ 71 เปอร์เซ็นต์ ต้องการให้สงฆ์สามารถแต่งงานมีครอบครัวได้ ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

จากการที่คริสตังออสเตรียเกิดความขัดแย้งรุนแรงภายในประเทศ เริ่มจากบรรดาสงฆ์แข็งข้อได้เรียกกลุ่มตัวเองว่า “ไม่นบนอบพระสังฆราช” (AUFRUF ZUM UNGEHORSAM) โดยวัตถุประสงค์เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสิ่งที่พระศาสนจักรปฏิเสธมาตลอดหลายทศวรรษ อาทิ ยกเลิกคำปฏิญาณ “สงฆ์ต้องนบนอบต่อพระสังฆราช”, สนับสนุนให้สตรีบวชเป็นสงฆ์ได้ และสงฆ์สามารถแต่งงานมีครอบครัวได้ ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์, ส่งเสริมให้สงฆ์ส่งศีลมหาสนิทให้กับ “ทุกคนที่มีจิตใจดีงาม” อาทิ คนต่างศาสนา (คนต่างศาสนาสามารถเดินออกมารับศีลมหาสนิทได้) เช่นเดียวกับ คริสตังที่แต่งงานแล้วหย่าร้าง ก็สามารถรับศีลมหาสนิทได้, เมื่อถึงช่วงบทเทศน์ในมิสซา ผู้เทศน์ไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์ แต่เป็นฆราวาสชายหญิงก็ได้ เนื่องจากฆราวาสบางคนแบ่งปันดีกว่าสงฆ์ด้วยซ้ำ

ล่าสุด อุสเทอร์ไรชิสเชอร์ รุนด์ฟุงค์ สถานีโทรทัศน์ของออสเตรีย ได้ทำผลสำรวจความคิดเห็นของคริสตังในประเทศ ปรากฏว่า 76 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับกลุ่มสงฆ์ไม่นบนอบต่อพระสังฆราช, 71 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับการอนุญาตให้สงฆ์แต่งงานมีครอบครัวได้, 63 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับการอนุญาตให้คริสตังที่หย่าร้างสามารถรับศีลมหาสนิทได้อีกครั้ง และ 55 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับการอนุญาตให้สตรีบวชเป็นสงฆ์ได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มสงฆ์แข็งข้อนั้น มีเพียง 8 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าว มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 12,000 คน


Comments