พระสันตะปาปาสถาปนานักบุญใหม่ 3 องค์แล้วช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงถวายมิสซาสถาปนานักบุญใหม่ 3 องค์ ได้แก่ นักบุญกุยโด้ คอนฟอร์ติ (ค.ศ.1865-1931) ผู้ก่อตั้งคณะธรรมทูตซาเวเรี่ยน, นักบุญลุยจิ กัวเนลล่า (ค.ศ.1842-1915) ผู้ก่อตั้งคณะผู้รับใช้แห่งความเมตตา และผู้ก่อตั้งคณะธิดาแห่งแม่พระผู้คุ้มครอง และ นักบุญโบนิฟาชา โรดริเกซ เด คาสโตร (ค.ศ.1837-1905) ผู้ก่อตั้งคณะผู้รับใช้แห่งนักบุญโยเซฟ

ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันกับสัตบุรุษกว่า 60,000 คนที่มาร่วมพิธีว่า "พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนอัครสาวกให้รักพระเจ้าสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของเรา ดังนั้น การรักเพื่อนมนุษย์คือเครื่องหมายสำคัญที่แสดงออกถึงความรักของพระเจ้าให้ทุกคนได้ประจักษ์ นี่คือสิ่งที่คริสตชนสามารถแสดงให้โลกได้เห็นและรับรู้ถึงการเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้า"

"นักบุญกุยโด้ คอร์ฟอร์ติ ตอนเด็กๆ ท่านได้แสดงความมุ่งมั่นให้บิดาเห็น จนยอมให้ท่านเข้าบ้านเณร ท่านแสดงออกถึงความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า ท่านมีความกระหายเสมอในการมอบชีวิตตนเองให้กับงานธรรมทูต ท่านมีแบบอย่างในการดำเนินชีวิตคือนักบุญฟรานซิส ซาเวียร์ นั่นจึงเป็นที่มาในการตั้งคณะธรรมทูตซาเวเรี่ยน"

"นักบุญลุยจิ กัวเนลล่า เป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย ท่านอุทิศตนเองให้กับการทำงานรับใช้เด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ นี่คือการแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางนักบุญองค์นี้ นี่คือการดำเนินชีวิตที่ไตร่ตรองพระประสงค์ของพระเจ้า แล้วนำมาปฏิบัติให้เกิดผล"

"นักบุญโบนิฟาชา โรดริเกซ เด คาสโตร ท่านใช้ชีวิตโดยมี นักบุญเปาโล เป็นแบบอย่าง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมท่านจึงก่อตั้งคณะผู้รับใช้แห่งนักบุญโยเซฟ เพื่อประกาศพระวรสารให้กับคริสตชน"

"สุดท้ายนี้ ขอให้เรานำแบบอย่างของท่านทั้งสาม เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และขอให้เราแต่ละคนเป็นประจักษ์พยานที่กล้าหาญถึงความรักของพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสตอนท้าย

ในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวหลังมิสซาสถาปนานักบุญใหม่ 3 องค์ พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนคริสตังร่วมใจภาวนาให้กับ "งานจาริกแสวงบุญแห่งสันติภาพ" ซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2011 ณ เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี โดยพระสันตะปาปาทรงเชิญผู้นำศาสนาต่างๆ รวมทั้งผู้ไม่มีศาสนา มาร่วมแบ่งปันมุมมองและประกาศการอุทิศตนให้กับการสร้างสันติภาพอย่างจริงจัง

Comments