App คู่มือแก้บาปบน iPhone, iPad และ iPod Touchสุดยอดจริงๆ App คู่มือแก้บาปบน iPhone, iPad และ iPod Touch ได้รับการประทับตรา Imprimatur (อนุญาตให้ตีพิมพ์) จากพระัสังฆราชในอเมริกาด้วย .. เมืองไทยน่าจะเอาอย่างบ้าง ควรจะลงทุนด้านนิวมีเดียให้มากๆ ไม่งั้นจะก้าวไม่ทันโลก และอาจทำให้เยาวชนห่างจากพระมากขึ้นเรื่อยๆ http://bit.ly/gMm6Zq

Comments