พระสันตะปาปาขอคำภาวนาเพื่อผู้อพยพและเอกภาพคริสตชน



สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอคำภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้อพยพที่ต้องละทิ้งบ้านเกิด เนื่องจากภาวะสงครามและการเบียดเบียนศาสนา เช่นเดียวกับขอคำภาวนาเป็นพิเศษเพื่อสัปดาห์เอกภาพคริสตชน พร้อมกันนี้ ยังเชิญภาวนาเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมในที่ต่างๆทั่วโลกด้วย โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการสวดเทวทูตถือสารเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา

ในปี 2011 พระศาสนจักรคาทอลิกกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคมเป็นวันผู้อพยพและผู้ลี้ภัย พระสันตะปาปาจึงนำเรื่องนี้ มาตรัสกับสัตบุรุษก่อนการสวดเทวทูตถือสารว่า "พี่น้องชายหญิงจำนวนมากต้องละทิ้งถิ่นฐานด้วยความไม่เต็มใจ บางคนต้องจากบ้านเกิดเพราะภาวะบังคับ นั่นคือ ต้องละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน เนื่องจากภาวะสงครามและถูกเบียดเบียนข่มเหง"

"พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความสำคัญและเป็นห่วงสภาพความเป็นอยู่ของผู้อพยพทุกคน เพราะครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็เคยตกอยู่ในสภาวะแบบนี้เหมือนกัน พระศาสนจักรตระหนักเรื่องนี้เสมอ เราจึงร่วมดำเนินชีวิตและแบ่งปันประสบการณ์ความยากลำบากไปพร้อมกับบรรดาผู้อพยพและผู้ลี้ภัย พ่ออยากเตือนใจเราทุกคนว่า มนุษย์ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน เราอาจมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี แต่กระนั้น เราก็ถูกรวมไว้เป็นหนึ่งตามพระประสงค์ของพระเจ้า"

จากนั้น พระสันตะปาปา ทรงกล่าวถึงสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ซึ่งจะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ งานดังกล่าวจะมีไปเรื่อยจนถึงวันอังคารที่ 25 มกราคม ซึ่งพระสันตะปาปาจะเป็นประธานในพิธีอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ร่วมกับผู้นำศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ โดยพิธีนี้จะจัดที่มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม

พระสันตะปาปาจึงตรัสแบ่งปันเรื่องนี้ว่า "งานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนประจำปีนี้ มีขึ้นภายใต้หัวข้อ 'เขาทั้งหลายได้ตั้งมั่นในคำสอนและเป็นหนึ่งเดียวกันในอัครสาวก ร่วมใจกันในการหักขนมปังและการอธิษฐานภาวนา' (กิจการอัครสาวก 2:42) พ่อจึงขอเชิญชวนทุกคนภาวนาเป็นพิเศษเพื่อความเป็นพันธกิจดังกล่าว จะได้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี นอกจากนี้ พ่อขอคำภาวนาเป็นพิเศษ เพราะในวันพรุ่งนี้ (จันทร์ที่ 17 มกราคม) จะมีการเสวนาศาสนาระหว่างยิวกับคริสต์ นี่เป็นงานสำคัญเนื่องจากเป็นการแบ่งปันพื้นฐานความเชื่อเดียวกันระหว่างชาวยิวกับชาวคริสต์"

ตอนท้าย หลังการสวดเทวทูตถือสารจบลง พระสันตะปาปายังได้เชิญทุกคน ภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในออสเตรเลีย, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และ ศรีลังกา ด้วย








Comments