โป๊ปชี้การยึดมั่นพระคริสตเจ้าเป็นหนทางสู่เอกภาพคริสตชนสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ การมีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม จะช่วยให้คริสตชนทุกนิกายเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ แม้บางครั้ง ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชน จะรุนแรงจนทำร้ายร่างกายของพระคริสตเจ้าก็ตาม โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการสวดเทวทูตถือสารเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา


ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคมของทุกปี เป็นสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ปีนี้ งานดังกล่าวมีหัวข้อว่า "คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดำเนินชีวิตร่วมกันฉันท์พี่น้อง ร่วมพิธีบิขนมปังและอธิษฐานภาวนา" (กิจการอัครสาวก 2:42) พระสันตะปาปาจึงใช้โอกาสนี้ แบ่งปันและให้ข้อคิดในความเป็นเอกภาพในพระคริสตเจ้า โดยทรงชี้ว่า มีเพียงความเชื่อในพระคริสตเจ้าเท่านั้น ที่จะรวมทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "หัวข้อสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนในปีนี้ จะเป็นจริงได้โดยอาศัยการเป็นประจักษ์พยานของพวกเรา ในบางครั้ง มันอาจเป็นจริงได้แม้จะต้องสละชีวิตก็ตาม เราทุกคนทราบดีถึงการเผชิญหน้ากับการเบียดเบียนข่มเหงพี่น้องคริสตชนในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และตะวันออกกลาง เราต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขา เพราะการร่วมเป็นทุกข์ไปกับสิ่งที่พี่น้องเหล่านี้ประสบ จัดเป็นการสะท้อนถึงองค์ประกอบแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน"

"การร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเข้มแข็งในพระคริสตเจ้า จะช่วยให้พระศาสนจักรปฏิบัติพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ต่อให้มันจะมีอุปสรรคและความผิดพลาดที่เกิดจากสมาชิกของพระศาสนจักร อาทิ ความแตกแยกที่คอยทำร้ายพระคริสตเจ้าก็ตาม มีเพียงความเชื่อในพระคริสตเจ้าเท่านั้น พระองค์ผู้เป็นศีรษะของพระศาสนจักรและเป็นพระเจ้าของชาวเรา ที่จะช่วยเราได้รวมกันเป็นหนึ่งผ่านทางพระหรรษทานอันไม่รู้จักหมดสิ้นของพระองค์"

หลังการสวดเทวทูตถือสารจบลง พระสันตะปาปา ทรงทักทายสัตบุรุษเป็นภาษาต่างๆ ในส่วนภาษาอังกฤษ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ซึ่งพระเยซูทรงเรียกอัครสาวกกลุ่มแรกมาติดตามพระองค์

พระสันตะปาปาชาวเยอรมัน ตรัสว่า "ขอให้เราแต่ละคนตระหนักถึงเสียงเรียกของพระเจ้าเสมอๆ ทั้งในการดำเนินชีวิตและหน้าที่ประกาศพระวรสาร โดยปราศจากความกลัวและความไม่เต็มใจ"


ประมวลภาพ : การสวดเทวทูตถือสาร (23 มกราคม 2011)Comments