วาติกันประกาศตารางเวลาพระสันตะปาปาเดือนก.พ.-เม.ย.แผนกพิธีกรรมประจำสันตะสำนัก ออกประกาศตารางเวลาการเป็นประธานในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2011 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ การเป็นประธานมิสซาวันพุธรับเถ้า, การเป็นประธานพิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ และการประทานพรแด่โรมและโลก เนื่องในโอกาสปาสกา

ตารางเวลาของพระสันตะปาปา มีดังต่อไปนี้

กุมภาพันธ์ 2011

วันพุธที่ 2: พระสันตะปาปาเป็นประธานในการทำวัตรเย็น โอกาสฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร รวมทั้งยังเป็นวันนักบวชสากล (World Day of Consecrated Life) พิธีนี้ จัดขึ้นภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เวลา 17.30 น. (ตรงกับ 23.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ 5: พระสันตะปาปาเป็นประธานในพิธีมิสซาอภิเษกพระสังฆราชใหม่ พิธีนี้ มีขึ้นภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เวลา 10.00 น. (ตรงกับ 16.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

วันจันทร์ที่ 21 : พระสันตะปาปาเป็นประธานการประชุมอนุมัติรายชื่อนักบุญใหม่ประจำปี 2011 พิธีนี้ จัดที่ห้องประชุมเคลเมนติน่า เวลา 11.00 น. (ตรงกับ 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)


มีนาคม 2011

วันพุธที่ 9 : พระสันตะปาปาเป็นประธานในพิธีมิสซาเสกและโปรยเถ้า ซึ่งจะจัดที่มหาวิหารนักบุญซาบิน่า เวลา 17.00 น. (ตรงกับ 23.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

วันอาทิตย์ที่ 13 : พระสันตะปาปา "เข้าเงียบ" โอกาสเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต ระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน ช่วงดังกล่าว จะงดปฏิบัติภารกิจทุกอย่าง รวมทั้งการเข้าเฝ้าประจำสัปดาห์ การเข้าเงียบนี้จะจัดในวัดน้อยมารดาพระผู้ไถ่ เวลา 18.00 น. (ตรงกับ 00.00 น. ของเช้าวันจันทร์ที่ 14 ตามเวลาในประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ 19 : พระสันตะปาปาเสร็จสิ้นการเข้าเงียบ และจะเริ่มปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. (ตรงกับ 15.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

วันอาทิตย์ที่ 20 : พระสันตะปาปาเสด็จอภิบาลคริสตังเขตวัดนักบุญคอร์บิเนียโน่ เวลา 9.00 น. (ตรงกับ 15.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)


เมษายน 2011

วันอาทิตย์ที่ 17 : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซาอาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร เวลา 9.30 น. (ตรงกับ 15.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

วันพฤหัสบดีที่ 21 : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งการเป็นสงฆ์ พิธีนี้ จัดที่มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เวลา 9.30 น. (ตรงกับ 15.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

ช่วงเย็น พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซาระลึกถึงพระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิท ซึ่งจัดในมหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน เวลา 17.30 น. (ตรงกับ 23.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

วันศุกร์ที่ 22 : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีนมัสการกางเขน (พระเยซูสิ้นพระชนม์) พิธีนี้ จัดที่มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เวลา 17.00 น. (ตรงกับ 23.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

ช่วงค่ำ พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีเดินรูป 14 ภาค ซึ่งจัดที่สนามกีฬาโคลอสเซียม เวลา 21.15 น. (ตรงกับ 03.15 น. ของเช้าวันเสาร์ที่ 22 ตามเวลาในประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ 23 : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซาคืนตื่นเฝ้าปาสกา (เสกน้ำ เสกไฟ) พิธีนี้ จัดที่มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เวลา 21.00 น. (ตรงกับ 03.00 น. ของเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 ตามเวลาในประเทศไทย)

วันอาทิตย์ที่ 24 : พระสันตะปาปาเป็นประธานพิธีมิสซาสมโภชปาสกา ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร เวลา 10.30 น. (ตรงกับ 16.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย) จากนั้น เวลา 12.00 น. (ตรงกับ  18.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย) พระสันตะปาปาจะเสด็จออกมาทางระเบียงมหาวิหารนักบุญเปโตร เพื่อประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) โดยหนึ่งในนี้ มีภาษาไทยด้วยComments