โป๊ปชี้เอกภาพคริสตชนเป็นแนวทางที่ทุกคนต้องปฏิบัติสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ เอกภาพคริสตชนเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักและทำให้เป็นความจริง ที่สำคัญ ต้องอย่าถอดใจต่อการประจญล่อลวงให้มองโลกแง่ร้ายว่า เอกภาพคริสตชนไม่มีเป็นไปได้เด็ดขาด

เย็นวานนี้ (25 ม.ค.) สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในพิธีอธิษฐานภาวนาและปิดงานสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ซึ่งจัดขึ้นในมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม งานนี้ มีผู้แทนจากคริสตจักรลูเธอรัน, ออโธด็อกซ์, แองกลิกัน และผู้นำโปรเตสตันท์ มาร่วมด้วย ในส่วนหัวข้อหลักของงานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ประจำปี 2011 มีว่า "คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดำเนินชีวิตร่วมกันฉันท์พี่น้อง ร่วมพิธีบิขนมปังและอธิษฐานภาวนา" (กิจการอัครสาวก 2:42)

สำหรับบทแบ่งปันประจำพิธี พระสันตะปาปา ตรัสว่า "การแสวงหาเอกภาพคริสตชนเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติและตอบสนองต่อกระแสเรียกของพระเจ้า กลุ่มคริสตชนยุคแรกเริ่มที่กรุงเยรูซาเล็มก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันมาก แต่อาศัยการมีชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า มันจึงสามารถโอบกอดประชาชนต่างภาษาและวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน"

"กลุ่มคริสตชนยุคแรกเริ่มไม่ได้มารวมตัวกันภายใต้ข้อตกลงของเหล่าสมาชิก หรือมารวมกันด้วยการแบ่งสรรโครงการหรือแนวคิดใดๆ แต่พวกเขามารวมตัวกันด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ย้อนกลับไปเมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม ในการเข้าเฝ้าทั่วไป พ่อได้พูดถึงเสาหลัก 4 ต้นของความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชนยุคแรกเริ่ม สิ่งเหล่านี้เป็นมิติพื้นฐานแห่งเอกภาพที่สามารถมองเห็นได้ของโครงร่างพระศาสนจักร"

"การที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งครบ คริสตชนจะต้องยึดมั่นความเชื่อที่ถูกสั่งสอนโดยบรรดาอัครสาวก, ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันฉันท์พี่น้อง, ต้องร่วมพิธีมิสซา และต้องภาวนาอย่างสม่ำเสมอ"

"เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องอย่าหลงไปกับการประจญล่อลวงที่ชวนให้คิดว่า พระศาสนจักรต่างๆไม่มีวันร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความคิดแบบนี้เป็นเครื่องหมายของความเชื่ออ่อนแอ เราต้องอย่าหลงไปการประจญให้เราถอดใจและมองโลกในแง่ร้าย ซึ่งการกระทำแบบนี้คือการขาดความวางใจในองค์พระจิตเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้ายComments