โป๊ปมั่นใจการเสวนาเทวศาสตร์จะนำไปสู่เอกภาพคริสตชนสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแสดงความเชื่อมั่นว่า การเสวนาเทวศาสตร์จะเป็นการเตรียมทางให้กับเอกภาพของกลุ่มคริสตชน โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการต้อนรับผู้แทนศาสนจักรลูเธอรันจากเยอรมนี ที่เดินทางมาเข้าเฝ้า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา


คณะผู้แทนลูเธอรัน ได้มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา ก่อนที่วันนี้ (อังคารที่ 25 มกราคม) พวกเขาจะเข้าร่วมการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ซึ่งจัดที่มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสนั้น มีใจความว่า "บางคนอาจจะมองว่า ประวัติศาสตร์การเสวนาระหว่างคาทอลิกกับลูเธอรัน ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เป็นไปอย่างเชื่องช้า แต่กระนั้น ข้าพเจ้าอยากย้ำว่า พื้นฐานการเสวนาทางเทวศาสตร์ต้องตั้งอยู่บนความพยายามและความอดทน เพราะถ้าเราพยายามปรับความเข้าใจโดยใช้เทวศาสตร์เป็นสื่อกลางมากเท่าไหร่ เอกภาพคริสตชนก็จะมีความเป็นไปได้มากเท่านั้น"

"ค.ศ.2017 ศาสนจักรลูเธอรันจะจัดงานรำลึก 500 ปีแห่งการแยกตัวออกจากศาสนจักรคาทอลิก ช่วงเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่อยากให้ทุกคนสนใจแต่ตัวเลข 500 ปีเท่านั้น ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนตระหนักถึงช่วงเวลา 1,500 ปีก่อนหน้านั้น ที่พวกเราเคยเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย


ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาต้อนรับผู้แทนศาสนจักรลูเธอรันจากเยอรมนี


Comments