พระสันตะปาปาแบ่งปันหลัก 4 ข้อเอกภาพคริสตชนสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเชิญชวนคริสตชนทุกนิกายแสวงหาเอกภาพทั้งครบในองค์พระคริสตเจ้า พร้อมกันนี้ ทรงแบ่งปันหลัก 4 ข้อที่สะท้อนเอกภาพคริสตชนในสมัยพระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม

ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้และไปสิ้นสุดวันอังคารหน้า (25 ม.ค.) โดยใจความสำคัญของบทสอนประจำวันนี้ พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักรของพระเยซูเจ้า

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ตลอดสัปดาห์แห่งการภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน บรรดาผู้ติดตามพระเจ้าถูกเรียกให้มาแสวงหาพระพรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้า หัวข้อของงานประจำปีนี้ มีว่า 'เขาทั้งหลายได้ตั้งมั่นในคำสอนและเป็นหนึ่งเดียวกันในอัครสาวก ร่วมใจกันในการหักขนมปังและการอธิษฐานภาวนา' (กิจการอัครสาวก 2:42) พ่อจึงอยากเชื้อเชิญทุกคนร่วมแบ่งปันเสาหลัก 4 ต้นแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่บนชีวิตของพระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม"

"เสาหลักต้นแรก ก็คือความซื่อสัตย์ต่อพระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งได้รับการประกาศโดยบรรดาสาวก เสาหลักต้นที่สองคือความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันท์พี่น้อง การแสดงออกเช่นนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การเจริญเติบโตแบบมิตรภาพท่ามกลางกลุ่มคริสตชน สวยงามเพียงใด"

"เสาหลักประการที่สามคือการร่วมพิธีบิขนมปัง(มิสซา) แม้ว่า ความแตกแยกจะทำให้เราไม่สามารถร่วมโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ได้พร้อมกัน แต่การทำดังนี้ (ร่วมพิธีมิสซา) ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราว่า เรายังคงมีเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเราได้ทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาอัครสาวก สิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ให้เรากำจัดอุปสรรคขวางกั้น เพื่อจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสตเจ้า"

"เสาหลักสุดท้ายคือการสวดภาวนา นี่คือการช่วยเราให้ตระหนักว่าเราต่างเป็นลูกของพระบิดาเจ้าสวรรค์องค์เดียวกัน เราถูกเรียกมาให้รู้จักอภัยและคืนดีกัน" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย
Comments