โป๊ปแนะคริสตังดู 3 ปัญญาจารย์เป็นแบบอย่างให้แสงสว่างนำทางชีวิตสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแนะคริสตัง ให้ความสว่างนำทางชีวิตเหมือนอย่างปัญญาจารย์ 3 องค์ที่ให้ดาวประกายแสงส่องทางไปหาพระกุมารเยซู พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ อย่าทำตัวเหมือนกษัตริย์เฮร็อดที่มองพระเจ้าเป็นศัตรู นอกจากนี้ ทรงย้ำ ระบบจักรวาลไม่ได้เกิดจากเรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงสร้างขึ้น ส่วนช่วงสวดเทวทูตถือสาร ทรงร่วมยินดีกับพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ที่สมโภชพระคริสตสมภพในวันพระคริสตเจ้าแสดงองค์

เมื่อช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ซึ่งจัดขึ้นในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี ทั้งภายในและภายนอกวิหาร กว่า 50,000 คน

ในส่วนใจความสำคัญของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงให้ข้อคิดว่า เราควรจะทำตัวเหมือนบรรดาปัญญาจารย์ทั้งสาม ซึ่งเสาะแสวงหาพระเยซูผ่านทางการให้ความสว่างนำทาง มิใช่เสาะหาพระเยซูแบบกษัตริย์เฮร็อด บุรุษผู้มององค์ความดีเป็นศัตรูขัดขวางอำนาจของตน

"การเดินทางของปัญญาจารย์ หรือโหราจารย์ทั้ง 3 คน คือการแสดงออกของผู้ที่แสวงหาของบางอย่าง โดยให้ความสว่างเที่ยงแท้เป็นเครื่องนำทางดำเนินชีวิต พวกเขาทั้งสามเดินทางไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮร็อดที่กรุงเยรูซาเล็ม เฮร็อดคือบุรุษผู้เปี่ยมด้วยอำนาจ เขามองพระเยซูผู้เป็นกษัตริย์ของชาวยิว เป็นศัตรูและต้องหาทางฆ่าให้ได้"

"เราต้องถามตัวเองว่า ทุกวันนี้ ในการดำเนินชีวิตของเรา พระเจ้ายังถูกมองเป็นศัตรูตัวอันตรายซึ่งต้องการริดรอนอิสระในการดำเนินชีวิต, สิทธิเสรีภาพ และอำนาจบาตรใหญ่หรือเปล่า เราต้องถามตัวเองว่า เรามีส่วนคล้ายกษัตริย์เฮร็อดบ้างไหม เพราะบางครั้ง เราชอบมองพระเจ้าเป็นศัตรูคนหนึ่งที่เราต้องกำจัดให้พ้นๆ เพื่อเราเราจะได้มีอำนาจอย่างเต็มที่ในการทำกิจการใดๆ"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงการให้ดวงดาวเป็นเครื่องบอกทาง พระองค์ทรงเตือนสติคริสตังว่า อย่าปล่อยให้ทฤษฎีมากมายที่มีผู้นำเสนอเกี่ยวกับระบบจักรวาล ทำให้เราสูญเสียความเชื่อ

"จงไตร่ตรองเรื่องระบบจักรวาลให้ดีๆ เราได้รับการเชื้อเชิญให้ทำความเข้าใจบางสิ่งที่ลึกซึ้งอยู่ในนั้น(ระบบจักรวาล) นั่นคือ พระปรีชาญาณของพระผู้สร้าง, ความคิดสร้างสรรค์ที่อันสุดประมาณของพระเจ้า และความรักอันเหลือล้นคณนาที่พระองค์มีต่อเรา ... เราต้องเข้าใจเรื่องนี้ ผ่านทางการชี้แนะจากพระเจ้า พระผู้สร้างสวรรค์และโลกมนุษย์" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

หลังจากพิธีมิสซาจบลง พระสันตะปาปาได้เป็นประธานในการสวดเทวทูตถือสาร ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร หลังการภาวนา พระองค์ทรงส่งสารแสดงความยินดีกับพี่น้องคริสตศาสนิกชนออโธด็อกซ์ทั่วโลก ที่วันนี้ ได้ทำการฉลองคริสต์มาสในวันพระคริสตเจ้าแสดงองค์

"ข้าพเจ้าขอร่วมยินดีผ่านทางคำภาวนาไปยังพี่น้องคริสตศาสนิกชนออโธด็อกซ์ ขอให้ทุกท่านฉลองคริสต์มาสด้วยความเชื่อ, ความหวัง และความรักในพระเจ้า ที่สำคัญ ข้าพเจ้าขอส่งคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังพี่น้องออโธด็อกซ์จารีตค็อปติกในอียิปต์ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ขอให้ความทุกข์ที่ท่านประสบได้รับการบรรเทาโดยเร็ว" ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ตรัสปิดท้าย


ประมวลภาพ : มิสซาสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
Comments