ผู้นำฮินดูยกวาติกันเป็นรัฐปลอดมลพิษที่สุดของโลกราจัน เซ็ด ประธานสมาคมฮินดูสากลในสหรัฐอเมริกา ออกมาชื่นชมนครรัฐวาติกัน เป็นประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากสุดในโลก ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา


จากการที่นครรัฐวาติกัน ได้ติดตั้งแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์หลายร้อยแผ่นบนหลังคาอาคารต่างๆ ทำให้ไฟฟ้าทั้งหมดในวาติกัน มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ได้มาจากพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ วาติกัน ยังมีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบรถยนต์ในวาติกันทั้งหมด ให้ขับเคลื่อนด้วยพลังแสงอาทิตย์อีกด้วย

เรื่องดังกล่าว สร้างความประทับใจให้กับ ราจัน เซ็ด ประธานสมาคมฮินดูสากล เป็นอย่างมาก โดย เซ็ด ได้ออกมาเชิญชวนผู้นำศาสนาต่างๆทั่วโลก ดูแบบอย่างพระสันตะปาปา ที่จริงจังกับการปกปักรักษาโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

"แม้เราจะมีความเชื่อต่างกัน แต่เราก็อาศัยบนโลกใบเดียวกัน ข้าพเจ้าในฐานะประธานสมาคมฮินดูสากล ขอสดุดี สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้ทรงหนักแน่นกับการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ข้พเจ้าขอเชิญชวนผู้นำศาสนาต่างๆ เปิดใจกว้างและทำตามพระสันตะปาปา เพื่อเราจะได้ร่วมกันรักษาโลกและสภาพแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพดีสืบไป"Comments