โป๊ปย้ำพระศาสนจักรสำนึกบุญคุณ "น.โยเซฟ" ที่ตอบรับแผนการพระเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงยืนยัน พระศาสนจักรสำนึกในบุญคุณของ "นักบุญโยเซฟ" ภัสดาของแม่พระ ซึ่งตอบรับแผนการของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญ รวมทั้งดูแลพระกุมารเยซูอย่างสุดความสามารถ โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการสวดเทวทูตถือสารเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา

พระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า นักบุญแม็ทธิวได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูประสูติ เฉพาะอย่างยิ่ง ตอนที่นักบุญโยเซฟยินดีรับแม่พระเป็นภรรยา ทั้งที่ตั้งครรภ์ด้วยเดชะพระจิตเจ้า (มธ. 1:18-24)

พระสันตะปาปาจึงแบ่งปันเรื่องดังกล่าวกับสัตบุรุษกว่า 16,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ใจความว่า "วันนี้ เราได้ยินพระวรสารพูดเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของนักบุญโยเซฟ ท่าน(โยเซฟ)คือผู้ที่เหมาะสมและชอบยิ่งนักที่จะเป็นผู้รับหน้าที่ดังกล่าวตามแผนการของพระเจ้า นักบุญโยเซฟเหมาะสมทำหน้าที่พ่อเลี้ยงให้พระเยซู ท่านพร้อมและตอบรับแผนการของพระเจ้าอย่างไม่ลังเล"

"ด้วยเหตุนี้ นักบุญโยเซฟจึงมีส่วนร่วมทั้งครบในธรรมล้ำลึกแห่งการบังเกิดของพระวจนาตถ์ พระศาสนจักรคาทอลิกจึงซาบซึ้งและสำนึกในบุญคุณของนักบุญโยเซฟ เพราะท่านมีส่วนช่วยให้โลกได้เห็นพระบุตรของพระเจ้า ท่านคอยดูแลพระกุมารเยซูด้วยความกล้าหาญ รวมทั้ง อุทิศตนให้กับพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระเจ้า ผู้ทรงเผยแสดงแผนความรอดแก่มนุษยชาติ" พระสันตะปาปา ผู้ทรงมีนามนักบุญ "โยเซฟ" ตรัสแบ่งปัน (พระนามของพระสันตะปาปาคือ โยเซฟ รัตซิงเกอร์)

"สุดท้ายนี้ พ่อขอวิงวอนนักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร โปรดช่วยเราให้ตระหนักถึงพระวาจาของพระคริสตเจ้าและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เหมือนอย่างที่ท่านได้ฟังแผนการของพระเจ้า และนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้ายComments