โป๊ปชี้เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯสอนให้รอคอยอย่างมีความหวังสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงให้ข้อคิด เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าสอนคริสตชนให้รู้จักการรอคอยอย่างมีความหวัง โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการนำสวดเทวทูตถือสาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา

พระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (มธ.24:37-44) พระเยซูทรงสั่งให้ทุกคนตื่นเฝ้าเตรียมรับการเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์ เพราะไม่มีใครรู้ว่า พระองค์จะเสด็จมาเมื่อใด

พระสันตะปาปาได้นำเรื่องดังกล่าว มาแบ่งปันสัตบุรุษกว่า 20,000 คน หน้าลานมหาวิหารนักบุญเปโตร "การรอคอยคือมิติที่วิ่งผ่านจังหวะชีวิตของเราแต่ละคน การรอคอยและความหวังเป็นของคู่กันในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะรอเรื่องเล็กๆหรือรอเรื่องชี้เป็นชี้ตาย ตัวอย่างที่ชัดเจนคือคู่สมรสที่รอคอยการเกิดมาของบุตร, การรอคอยญาติพี่น้องจากแดนไกล, นักเรียนนักศึกษาที่รอผลสอบ, การรอสัมภาษณ์งาน หรือแม้กระทั่งการรอคอยการตอบตกลงทางความรักจากคนที่เรารัก สิ่งนี้คือตัวอย่างที่บอกว่า มนุษย์ดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการเฝ้ารอ สิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์มีพลังที่จะรอคอยก็คือความหวังในหัวใจของเขา"

ตอนท้าย พระสันตะปาปายังได้ตรัสทักทายสัตบุรุษอีกว่า "วันนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกได้เริ่มต้นปีพิธีกรรมใหม่ นี่คือช่วงเวลาของการเตรียมสมโภชธรรมล้ำลึกของพระวจนาตถ์ อาศัยพระหรรษทานจากพระเจ้า, การภาวนา, การใช้โทษบาป และการทำความดี ขอให้เราได้พบกับพระเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์ สุดท้าย พ่อขอวิงวอนพระเจ้า โปรดประทานสติปัญญา พละกำลัง และสันติ มาสู่พี่น้องทุกคน"Comments