โป๊ปชวนภาวนาเพื่อคริสตังอิรักและกระแสเรียกศาสนบริกรสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเชิญชวนภาวนาเพื่อคริสตังชาวอิรัก รวมถึงภาวนาเพื่อกระแสเรียกการเป็นสงฆ์และนักบวช ทั้งตามรายงานข่าวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

พระสันตะปาปาตรัสถึงเรื่องดังกล่าว ระหว่างเป็นประธานนำสวดเทวทูตถือสาร ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ท่ามกลางสัตบุรุษกว่า 20,000 คนว่า "พ่อขอเชิญชวนทุกคนร่วมใจภาวนา โอกาสที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศอิตาลีจัดให้เป็นวันภาวนาเพื่อคริสตชนชาวอิรัก พวกเขาเหล่านั้นต้องดำเนินชีวิตด้วยความหวาดผวา จากการตกเป็นเหยื่อของการเบียดเบียนและแบ่งชนชั้น ดังนั้น พ่อขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตังอิรักในการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า ขณะเดียวกัน พ่อขอเรียกร้องว่า มันถึงเวลาแล้วที่ทุกประเทศในโลก ต้องจริงจังกับการมอบเสรีภาพในการนับถือศาสนาให้ประชาชนในประเทศ เสียที"

จากนั้น พระสันตะปาปาได้ตรัสเชิญชวนทุกคน ให้ร่วมใจสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียกการเป็นศาสนบริกรของพระเจ้า เนื่องในวันนี้ (21 พ.ย.) เป็นวันกระแสเรียกสากล พระองค์ตรัสว่า "พ่อขอเรียกร้องทุกคน ภาวนาและให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมกับคณะสงฆ์และนักบวช เพื่อที่กระแสเรียกแห่งการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า จะได้เจริญเติบโตยิ่งๆขึ้น"


Comments