โป๊ปแนะอธิการคณะนักบวชแสวงหาพระเจ้าในหมู่คณะของตนสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแนะอธิการคณะนักบวชชายหญิงต่างๆ แสวงหาพระเจ้าในหมู่พี่น้องร่วมคณะของตน พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ พันธกิจแพร่ธรรมคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจชีวิตนักบวช

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปาได้เสด็จออกมาพบปะและให้โอวาทแก่บรรดาอธิการคณะนักบวชต่างๆ ที่มาเข้าเฝ้า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมซึ่งจัดโดยสหภาพอธิการเจ้าคณะนักบวชนานาชาติ โดยพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา พระองค์ทรงแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การแสวงหาพระเจ้าในหมู่สมาชิก และความสำคัญของการแพร่ธรรม

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ขอให้พวกท่านร้อนรนในการแสวงหาและเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า จงแสวงหาพระเจ้าในหมู่พี่น้องสมาชิกที่พระเจ้าประทานให้ จงแสวงหาพระองค์ในคนที่ท่านร่วมแบ่งปันชีวิตและแบ่งปันจิตตารมณ์เดียวกัน นอกจากนี้ จงแสวงหาพระเจ้าในกลุ่มคนยากไร้ พวกเขาคือคนกลุ่มแรกที่จะได้รับข่าวดีจากพระเจ้า"

คณะนักบวชทุกคณะจะต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ พระสันตะปาปาจึงนำเรื่องนี้มาให้ข้อคิดว่า "โดยพื้นฐานแล้ว คณะนักบวชต้องอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง อธิการเจ้าคณะเปรียบเสมือนพี่ใหญ่ที่ต้องช่วยน้องๆ ตระหนักว่า สิ่งใดบ้างมาจากพระเจ้า และสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากพระองค์ ถ้าอธิการเจ้าคณะไม่ช่วยสมาชิกแยกแยะสิ่งเหล่านี้ การดำเนินชีวิตนักบวชก็จะตกอยู่ในอันตราย สมาชิกบางคนอาจแยกตัวไปใช้ชีวิตลำพัง บางคนอาจไปหลงกับลัทธิบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ผลที่ตามมาก็คือการใช้ชีวิตเป็นหมู่คณะก็จะพังลงได้"

สุดท้าย พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเน้นย้ำความสำคัญของการแพร่ธรรม พระองค์ตรัสว่า "พันธกิจแพร่ธรรมคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเสริมกำลังให้กับชีวิตนักบวช การแพร่ธรรมจะบังเกิดผลได้ ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากชีวิตหมู่คณะที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยการประทับอยู่ของพระเจ้า พ่อขอให้บรรดาอธิการเจ้าคณะทุกคน ช่วยกันฟื้นฟูพันธกิจแพร่ธรรมที่เข้มแข็ง ให้เหมือนที่ นักบุญเปาโล ช่วยคนมากมายที่ไม่รู้จักพระเจ้า ได้รู้จักพระองค์"
Comments