โป๊ปยก "น.แคทเธอรีนแห่งเซียน่า" เป็นแบบอย่างเรื่องรักพระเยซูสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเชิดชู นักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียน่า เป็นแบบอย่างในการรักพระเยซูแบบหมดหัวใจ พร้อมกันนี้ ทรงยืนยัน แม้พระสงฆ์จะมีข้อบกพร่องบ้าง แต่เราต้องช่วยเหลือ เพราะสงฆ์คือผู้แจกจ่ายศีลศักดิ์สิทธิ์อันนำความรอดให้กับเรา

ในการเข้าเฝ้าทั่วไปเมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปายังคงนำแบบอย่างของนักบุญสตรีของพระศาสนจักรมาเทศน์สัตบรุษ โดยวันนี้ พระองค์ทรงนำประวัติของ "นักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียน่า" ซิสเตอร์คณะโดมินิกันชื่อดังของอิตาลี มาแบ่งปันสัตบรุษกว่า 15,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "นักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียน่า เป็นหนึ่งในสตรีที่ได้รับการยกย่องว่าศรัทธาสุดๆของพระศาสนจักร คริสตังสมควรดูแบบอย่างของท่าน เพื่อแปรเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและการให้หัวใจได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า เราสามารถให้ชีวิตและหัวใจเราเป็นเหมือนพระองค์ โดยทางการสวดภาวนา, แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า และการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เฉพาะอย่างยิ่ง ศีลมหาสนิท"

"พระศาสนจักรคาทอลิกต้องขอบคุณนักบวชหญิงที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนักบุญแคทเธอรีน เพราะการดำเนินชีวิตของท่านทำให้ผู้คนจำนวนมากพากันศรัทธาในพระเจ้า นักบุญแคทเธอรีนดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ ท่านเป็นคุณแม่วิญญาณให้กับผู้คนจำนวนมากได้รักษาความคิดดีๆ และรักษาการดำเนินชีวิตให้อยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลา"

"ความรักที่ นักบุญแคทเธอรีน มีให้พระศาสนจักรนั้นมากเกินคณานับ ท่านรู้ดีว่าพระสงฆ์มีข้อบกพร่องในการดำเนินชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม ท่านก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้ดำรงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ นักบุญแคทเธอรีนตระหนักดีว่า ต่อให้พระสงฆ์จะบกพร่อง แต่พระสงฆ์ก็ยังเป็นผู้บริการศีลศักดิ์สิทธิ์และพระวาจา สิ่งเหล่านี้คือฤทธานุภาพแห่งความรอดแห่งพระคริสตเจ้า ซึ่งมอบให้กับโลก"

"การดำเนินชีวิตและความรักที่ นักบุญแคทเธอรีน มอบให้พระศาสนจักร คือรักแท้และรักมั่นคงให้พระศาสนจักร นี่เป็นแรงหนุนให้พระสงฆ์ รวมไปถึงตัวพ่อเอง ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องมอบให้กับพระศาสนจักรและประชากรของพระเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปัน
 ประมวลภาพ : การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010
Comments