พระสันตะปาปามั่นใจความสุขแท้จริงมาจากพระเยซู


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงมั่นใจ ความสุขแท้จริงของชีวิตมาจากการปฏิสัมพันธ์กับพระเยซู พร้อมกันนี้ ทรงแนะความสัมพันธ์กับพระ จะนำพาคนๆหนึ่งตระหนักถึงจุดหมายแท้จริงของชีวิต ตอนท้าย ทรงขอร้องเยาวชน สวดสายประคำทุกวันในเดือนแม่พระลูกประคำ
เมื่อช่วงสายวันพุธที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จออกมาพบปะเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 15,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ใจความสำคัญของสิ่งที่พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ตรัสแบ่งปัน พระองค์ยังคงนำชีวิตของนักบุญหญิงในยุคกลางมาเทศน์สอน โดยวันนี้เป็นคิวของ "นักบุญเกอร์ทรูด ผู้ยิ่งใหญ่" ซิสเตอร์คณะเบเนดิกตินในศตวรรษที่ 13 ซึ่งการดำเนินชีวิตของท่านสอนว่า มนุษย์จะได้รับความสุขเที่ยงแท้ ผ่านทางการเสริมสร้างมิตรภาพกับพระเยซู

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "นักบุญเกอร์ทรูด เป็นนักบุญสตรีชาวเยอรมันคนเดียวที่ได้รับการยกย่องเป็น 'ผู้ยิ่งใหญ่' (The Great) เนื่องจากท่านมีชื่อเสียงในด้านการประกาศพระวาจาและการพิทักษ์มรดกแห่งคริสตศาสนา นักบุญเกอร์ทรูดเป็นสตรีที่มีความสามารถโดดเด่น เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และพระหรรษทานจากพระเจ้า เฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นคนสุภาพอ่อนโยน, มนุษย์สัมพันธ์ดี, ร้อนรนเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ได้รับความรอดฝ่ายวิญญาณ, ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผ่านการภาวนาแบบพิศเพ่ง และพร้อมเสมอที่จะช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก"

"นักบุญเกอร์ทรูดเป็นเด็กกำพร้า ตอนอายุ 5 ขวบ ซิสเตอร์ได้นำท่านมาเลี้ยงในอารามเมืองเฮลฟ์ตา ณ ที่แห่งนี้ ท่านได้รับการอบรมสั่งสอนโดย นักบุญมาทิลด้าแห่งเฮ็กเกบอร์น อย่างไรก็ตาม แม้ เกอร์ทรูด จะเป็นเด็กที่เรียนเก่งและฉลาดหลักแหลม แต่บ่อยครั้งก็ประกาศตนว่าไม่ค่อยสนใจพระเจ้า กระทั่ง เกอร์ทรูด อายุ 25 ปี ท่านได้กลับใจมาหาพระ เมื่อท่านได้เห็นนิมิตพระคริสตเจ้ากำลังหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขน เพื่อช่วยโลกให้รอด"

"การกลับใจในครั้งนั้น ทำให้ นักบุญเกอร์ทรูด เกิดความสนใจอย่างจริงจังกับการศึกษาเทวศาสตร์และละทิ้งทุกสิ่งฝ่ายโลก ท่านมุ่งมั่นกับการฝึกจิตภาวนาแบบพิศเพ่ง ผลที่ตามมาก็คือ นักบุญเกอร์ทรูด อุทิศตนอย่างจริงจังให้กับการเขียนหนังสือ, แพร่ธรรม,รับใช้พระศาสนจักรด้วยความรักและนบนอบต่อพระเจ้า ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นสิ่งดีและน่ายกย่องสำหรับคนที่เป็นนักเทวศาสตร์ของพระศาสนจักร"

"พี่น้องที่รัก พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบอย่างการดำเนินชีวิตของนักบุญเกอร์ทรูด จะเป็นบทสอนสำหรับเราทุกคน ท่านนักบุญตระหนักดีว่า ความสุขของชีวิตไม่ได้ขึ้นกับอดีตอันสนุกสนาน แต่ความสุขแท้จริงและชีวิตเที่ยงแท้ ล้วนเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า มิตรภาพกับพระเยซูนี่แหละที่สอนเราให้รักพระคัมภีร์, รักพระวาจา, รักการร่วมมิสซา และเหนือสิ่งอื่นใด ความเชื่ออันร้อนรนจะทำให้เรารักพระเจ้า รักแม่พระ และยังช่วยเราให้ตระหนักถึงจุดหมายแท้จริงของชีวิต ซึ่งก็คือพระอาณาจักรสวรรค์ อีกด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย


หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายเป็นพิเศษกับเยาวชน โดยพระองค์ทรงขอร้องพวกเขาเป็นพิเศษให้สวดสายประคำทุกวัน เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำ


"เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระลูกประคำ เดือนนี้เชื้อเชิญเราให้ตระหนักคุณค่าของการสวดสายประคำซึ่งเป็นประเพณีของคริสตัง พ่อจึงขอเชิญชวนเป็นพิเศษไปยังลูกๆเยาวชน ขอให้ลูกสวดสายประคำทุกวัน นอกจากนี้ พ่อยังขอให้ผู้ป่วยทุกคนถวายความเจ็บป่วยที่ได้รับไว้กับแม่พระ โดยผ่านทางการสวดสายประคำด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสส่งท้าย


ประมวลภาพ : การเข้าเฝ้าประจำสัปดาห์ (6 ตุลาคม 2010)


Comments