พระสันตะปาปาย้ำพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตนให้ได้ตามที่เทศน์สอนสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำอย่างหนักแน่น กุญแจสำคัญที่ช่วยให้การประกาศพระวรสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็คือ พระสงฆ์ต้องปฏิบัติตนตามที่เทศน์สอนสัตบุรุษ มิใช่ สอนอย่าง แต่ทำอีกอย่าง ที่สำคัญ ต้องอย่ามองศักดิ์สงฆ์เป็น "อาชีพ" เด็ดขาด
เมื่อช่วงสายวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จออกมาพบปะสัตบุรุษกว่า 5,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยใจความสำคัญของบทสอนประจำวันนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงนำชีวประวัติ "นักบุญโดมินิก" ผู้ก่อตั้งคณะโดมินิกัน มาแบ่งปัน พร้อมชี้ว่า หากพระสงฆ์หวังให้การประกาศพระวาจาบังเกิดผล พวกเขาก็ต้องดำเนินชีวิตให้ได้เหมือนกับที่เทศน์สอนสัตบุรุษทุกประการ

พระสันตะปาปาเริ่มต้นตรัสสอน ด้วยการเล่าชีวประวัตินักบุญโดมินิกว่า "ก่อนจะออกประกาศพระวรสารไปทั่วทวีปยุโรป โดมินิกได้รับเลือกให้เป็นผู้ดูแลเรื่องวินัยประจำอาสนวิหารเมืองออสมา กระนั้น ท่านไม่ได้ใช้ตำแหน่งนี้แสวงหาชื่อเสียงให้กับตนเองทั้งในพระศาสนจักรและสังคมสเปน ตรงกันข้าม ท่านกลับรับใช้ทุกคน ด้วยการอุทิศตนอย่างร้อนรนและสุภาพถ่อมตน"

"นักบุญโดมินิกนำพระวรสารไปประกาศให้กับคนที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้า นอกจากนี้ ท่านยังนำคริสตังจำนวนมากที่ทิ้งพระ ให้กลับมาหาพระองค์ ในชีวิตของบรรดานักบุญทั้งหลาย พวกท่านเหล่านี้รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง การแสวงหาพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าและการแสวงหาความรอดฝ่ายวิญญาณ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินไปด้วยกัน การดำเนินชีวิตเรียบง่ายและการศึกษาพระธรรมอย่างเข้มข้น คือส่วนประกอบสำคัญทำให้คณะโดมินิกันประสบความสำเร็จเฉกเช่นทุกวันนี้"

"ในสมัยนั้น คณะนักบวชส่วนใหญ่ได้รับทุนทรัพย์เพื่อเลี้ยงดูตัวเอง จากการครอบครองที่ดินและทรัพย์สินจำนวนมาก บางครั้ง อาจกล่าวได้ว่า ร่ำรวยก็ว่าได้ แต่สำหรับนักบุญโดมินิกและคณะของท่าน กลับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและร่ำรวยไปด้วยความเชื่อในพระเจ้า สิ่งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ท่านนักบุญปฏิบัติตนตามที่เทศน์สอนสัตบุรุษ นักบุญโดมินิกสอนให้ดำเนินชีวิตตามพระวรสาร ด้วยการยึดหลักความสุภาพและความยากจน ท่านสอนอย่างไร ท่านก็ปฏิบัติแบบนั้น นี่แหละคือการเป็นประจักษ์พยานแท้จริงต่อพระวรสาร"

"คณะโดมินิกัน หรือที่เราเรียกกันว่า คณะนักเทศน์ (OP - Order of Preachers ... ชื่อย่อของคณะ) รู้ดีว่า พวกเขาต้องปฏิบัติตนให้เหมือนกับที่สอนสัตบุรุษ สิ่งนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ความพยายามของพระสงฆ์ในการประกาศพระวรสารได้บังเกิดผล กล่าวคือ พระสงฆ์ต้องทำให้ได้เหมือนที่เทศน์สอน และต้องอย่ามองว่า การเป็นพระสงฆ์นั้นเป็นอาชีพ เพราะถ้าเรามองว่ามันเป็นอาชีพ เราก็จะถูกล่อลวงให้ยึดติดกับอำนาจและบทบาทการเป็นผู้นำ ที่สุดแล้ว เราก็จะไม่ได้รับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ แต่เราจะรับใช้ความต้องการของตัวเอง" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

อนึ่ง หลังการเทศน์สอนจบลง ได้มีการแสดงละครสัตว์ถวายแด่พระสันตะปาปา ซึ่งพระองค์ทรงประทับใจเป็นอย่างมาก

Comments