โป๊ปย้ำเอกภาพคริสตชนคือการร่วมกันประกาศพระวรสาร
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ เราสามารถเอาชนะความแตกต่างทางนิกายของกลุ่มคริสตชน ด้วยการร่วมมือกันประกาศพระวรสาร ยืนยัน การประกาศพระวรสารเป็นหน้าที่ของทุกคน พร้อมกันนี้ ทรงร่วมรำลึกงานคริสตศาสนสัมพันธ์ที่สกอตแลนด์ ซึ่งมีมิชชันนารี่แองกลิกันและโปรเตสตันท์มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ด้วยจุดประสงค์เดียวกัน นั่นคือ ประกาศพระนามพระคริสต์ให้โลกรู้ 
เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น โอกาสปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้นในมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม ท่ามกลางผู้แทนคริสตชนแองกลิกัน ออโธด็อกซ์ และโปรเตสตันท์ที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในส่วนของบทเทศน์สอนใจ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงแบ่งปันว่า การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกลุ่มคริสตชน ทำได้ด้วยการประกาศพระวรสาร เพราะหน้าที่นี้ ไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้า

ปีนี้ สัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน มีหัวข้อว่า "ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้" (ลูกา 24:48) พระสันตะปาปาจึงตรัสแบ่งปันเรื่องดังกล่าว ด้วยการเชื่อมโยงเข้ากับงานคริสตศาสนสัมพันธ์ที่ประเทศสกอตแลนด์ เมื่อค.ศ.1910 ซึ่งมีผู้นำศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ มาร่วมงานอย่างคับคั่งว่า "การเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ จัดเป็นคำสั่งที่พระเยซูทรงบอกกับอัครสาวกทุกคน สิ่งนี้ได้ก่อให้เกิดการเฉลิมฉลองทางความเชื่อในงานประชุมมิชชันนารี่ ที่เมืองเอดินเบอระห์ ประเทศสกอตแลนด์ หลายคนเชื่อว่า งานนี้คือเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้เกิดการเสวนาคริสตศาสนสัมพันธ์ในโลกยุคใหม่"

"ในฤดูร้อน ปี 1910 เมืองหลวงของสกอตแลนด์ (เอดินเบอระห์) มีมิชชันนารี่จำนวนมาก ทั้งจากนิกายโปรเตสตันท์และแองกลิกัน พวกเขาได้มาร่วมกันแบ่งปันความจำเป็นในการแสวงหาเอกภาพทางความเชื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศพระคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์ เปี่ยมด้วยความน่าเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น นอกจากจะมีชาวโปรเตสตันท์และแองกลิกันมาร่วมแล้ว ยังมีคริสตชนออโธด็อกซ์ ผู้มีความปรารถนาจะประกาศพระคริสตเจ้าให้โลกรู้ ก็มาร่วมงานด้วย ทุกคนต่างมีจุดประสงค์เดียวกัน นั่นคือ นำสารแห่งการคืนดีและให้อภัยไปบอกกับโลก งานดังกล่าวประสบผลสำเร็จ และยังได้รับความสนใจจากคริสตชนกลุ่มต่างๆที่แตกแยกกันด้วย"

จากนั้น ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงกล่าวถึงอุปสรรคที่แบ่งแยกคริสตชนออกเป็นนิกายต่างๆ กระนั้นก็ดี พระองค์ทรงมั่นใจว่า ความแตกแยกจะหมดไป ถ้าเราทำพันธกิจที่มีจุดประสงค์เดียวกัน นั่นคือ การประกาศพระวรสาร "มีปัญหาบางประการได้แยกเราออกจากกัน แต่ขอให้เรามีความหวังเสมอว่า เราจะชนะความยากลำบากนี้ได้ผ่านทางการสวดภาวนาและการเสวนาคริสตศาสนสัมพันธ์ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังต้องปฏิบัติพันธกิจด้วยการมีเป้าหมายเหมือนกัน ซึ่งได้แก่ การประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์, ประกาศให้โลกรู้ถึงพระบิดาเจ้าสวรรค์, ประกาศชัยชนะแห่งการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าที่เหนือบาปและความตายบนไม้กางเขน และประกาศความเชื่อที่ได้รับการฤทธานุภาพจากพระจิตเจ้า"

"ตามที่เรากำลังก้าวไปสู่ความเป็นเอกภาพทั้งครบ เราได้ถูกเรียกให้มาเป็นประจักษ์พยาน ด้วยการเอาชนะความท้าทายในรูปแบบต่างๆ อาทิ ลัทธิวัตถุนิยม ลัทธิไม่เชื่อในพระเจ้า และลัทธิสุขนิยม (Hedonism) เราต้องเอาใจใส่ต่อจริยธรรมละเอียดอ่อนที่เกี่ยวกับการเกิดและตายตามธรรมชาติ (หมายถึงการทำแท้งและการุญฆาต) เราต้องสนใจการเสวนากับพี่น้องต่างนิกายและต่างศาสนา สิ่งต่างๆเหล่านี้ ได้เพิ่มความซับซ้อนขึ้นมากในยุคปัจจุบัน ดังนั้น เราต้องเป็นพยานถึงพระเจ้า ด้วยการปกปักรักษาและเสริมสร้างคุณงามความดี สันติภาพ และปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์ เราดูอย่าทอดทิ้งผู้หิวโหย ผู้ยากไร้ และต้องกำจัดการกระจายรายได้ที่ไม่เสมอภาคให้หมดไป"

"เราแต่ละคน ถูกเรียกให้มาทำพันธกิจบนหนทางแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า เราต้องไม่ลืมว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันคือของขวัญชิ้นแรกและชิ้นสำคัญสุดที่เราต้องภาวนาวอนขอจากพระเจ้า ในความเป็นจริงแล้ว แรงขับเคลื่อนที่จะสนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คริสตชนนั้น เราได้รับจากการพบกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ เหมือนอย่างที่นักบุญเปาโลได้พบระหว่างทางไปเมืองดามัสกัส เช่นเดียวกัน บรรดาสาวกทั้ง 11 คนก็ได้พบกับพระคริสตเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม"

"ดังนั้น ขอให้พระนางพรหมจารีย์มารีอา ผู้เป็นพระมารดาของพระศาสนจักร ได้โปรดช่วยให้เราตระหนักถึงความปรารถนาที่พระบุตรของพระนางต้องการให้เกิดขึ้นด้วยเถิด ความปรารถนานั้นก็คือ "ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน (จอห์น 17:21)" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Comments