พระสันตะปาปาชวนวิงวอนขอแม่พระโปรดประทานสันติให้กับโลก


สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงเชิญชวนคริสตังร่วมภาวนาวอนขอสันติภาพให้กับโลก ผ่านทางแม่พระ พร้อมกันนี้ ทรงสดุดีแม่พระประพฤติตนเป็นคนต่ำต้อย ก็เหมาะสมและชอบยิ่งนักที่จะเป็น "คนแรก" ที่จะได้เข้าประตูแคบๆของอาณาจักรสวรรค์เมื่อช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 500 คน สวดเทวทูตถือสาร ซึ่งจัดขึ้น ณ พระราชวังฤดูร้อน เขตคาสเตล กันดอลโฟ โดยใจความสำคัญของสิ่งที่พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ตรัสแบ่งปัน พระองค์ทรงเชิญชวนสัตบุรุษทุกคน ร่วมใจภาวนาขอสันติภาพให้กับโลก นอกจากนี้ พระองค์ทรงยกย่องการทำตัวเป็นผู้ต้อยต่ำของแม่พระ ว่า จะเป็นแบบอย่างของผู้ที่จะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์

วันนี้ (อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม) พระศาสนจักรคาทอลิกกำหนดให้เป็นวันระลึกถึง "พระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก" โดยวันดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับวันสมโภชแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เนื่องจากว่า หลังจากแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แล้ว พระนางได้รับการสถาปนาจากพระเยซู ให้เป็น ราชินีแห่งสากลโลก

พระสันตะปาปาจึงนำเรื่องนี้ เชื่อมโยงเข้ากับพระวรสารของวันอาทิตย์ที่ 21 ในเทศกาลธรรมดา ซึ่งพระเยซูทรงกล่าวว่า "พวกที่เป็นกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรก และพวกที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย" (ลูกา 13:30) พระองค์ตรัสว่า "แม่พระคือตัวอย่างสมบูรณ์แบบแท้จริงของพระวรสาร นี่คือการแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจออกจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น (ลูกา 1:52) ณ บัดนี้ ผู้หญิงตัวเล็กๆที่แสนจะเรียบง่ายจากนาซาเร็ธ ได้กลายมาเป็นราชินีแห่งสากลโลก นี่คือสิ่งพิศวงซึ่งเผยถึงแก่นแท้แห่งอาณาจักรของพระเจ้า"

"แน่นอนว่า การเป็นราชินีแห่งสากลโลก มีความเกี่ยวข้องอย่างเต็มเปี่ยมกับพระคริสตเจ้า พระเจ้าผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงมาเป็นมนุษย์ เพื่อสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ราชินีแห่งสากลโลกยังมีความเกี่ยวข้องกับพระบิดา ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งในสวรรค์, แผ่นดิน และใต้พื้นพิภพ (ฟิลิปปี 2:10)"

พระสันตะปาปา ผู้ทรงพระชนมายุ 83 ชันษา ตรัสต่อไปว่า "อาศัยพระหรรษทานช่วย แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมล้ำลึกของพระบุตรอย่างแท้จริง ทั้งในตอนที่พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์, การดำเนินชีวิตบนโลก, การเผยแสดงพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด, การรับทรมานและสิ้นพระชนม์, การเสด็จกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ และการเสด็จขึ้นสวรรค์ เรื่องทั้งหมดนี้ แม่พระได้ร่วมแบ่งปันทุกเหตุการณ์ไปกับพระบุตร โดยอาศัยฤทธานุภาพจากพระจิตเจ้า พระนางได้ร่วมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแน่วแน่ ด้วยเหตุนี้ ทั้งชีวิตของแม่พระที่เปี่ยมด้วยการใช้ชีวิตแบบยากจนและเรียบง่าย จึงได้รับเกียรติอย่างสูงส่ง ให้เป็นบุคคลแรกที่สามารถผ่านประตูแคบๆ ซึ่งพระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้เปิดออก เพื่อให้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ ผู้ที่จะผ่านประตูนี้ได้ คือ ผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติตาม"

"ในประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆที่ได้รับการสั่งสอนด้วยคริสตศาสนา เราจะเห็นได้ว่า มีตัวอย่างมากมายนับไม่ถ้วนในเรื่องความเคารพศรัทธาต่อแม่พระ ในบางประเทศ มีการถวาย ราชวงศ์ ไว้ในความคุ้มครองของพระนางด้วย และในวันนี้ ในฐานะที่เราเป็นลูกๆในพระศาสนจักร เราได้มาร่วมกันรื้อฟื้นการอุทิศตนกับแม่พระ ในฐานะที่พระนางเป็นแม่และเป็นราชินีแห่งสากลโลก เรามอบความวางใจไว้กับพระนาง ผ่านทางการเสนอวิงวอนเรื่องสันติภาพ เฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศที่ความรุนแรงและความขัดแย้งยังคุกรุ่นอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้รับการชี้นำอย่างถูกต้อง และเพื่อช่วยสร้างอารยธรรมแห่งความรักให้กับโลกตลอดไป" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

หลังการสวดเทวทูตถือสารจบลง พระสันตะปาปาทรงทักทายสัตบุรุษเป็นภาษาต่างๆ โดยวันนี้ มีกลุ่มเยาวชนออโธด็อกซ์ จากเมือง กาลิลี มาร่วมงานด้วย
Comments