ถุงทานวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ส่งไปช่วยเฮติวันนี้ มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ ...

1) เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีที่ถุงทานวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ จะถูกส่งไปช่วยคริสตังในประเทศใดประเทศหนึ่ง ปีที่แล้ว ถุงทานถูกส่งไปช่วยคริสตังในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ มาปีนี้ พระสันตะปาปาทรงประกาศให้ถุงทานวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ส่งไปช่วยเหลือพระศาสนจักรคาทอลิกในเฮติ เพื่อใช้ฟื้นฟูสามเณราลัยซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

2) วันศุกร์ที่ 2 เมษายน เป็นวันครบรอบ 5 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2

3) วันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 3 ปีแห่งการก่อตั้ง "คาทอลิก เวิลด์ ทัวร์"

AVE  MARIAComments