โป๊ปชี้เอกภาพคริสตชนช่วยให้การประกาศพระวรสารมีประสิทธิภาพขึ้นสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ เอกภาพในหมู่คริสตชนจะช่วยให้การประกาศพระวรสาร เกิดความน่าเลื่อมใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ทรงเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่องานคริสตศาสนสัมพันธ์ โอกาสปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม

 

เมื่อช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 15,000 คน สวดเทวทูตถือสาร ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยใจความสำคัญของสิ่งที่พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ตรัสแบ่งปัน พระองค์ทรงกล่าวถึงเอกภาพในหมู่คริสตชนทุกนิกายว่า จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้การประกาศพระวรสารประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

สัปดาห์นี้ (18-25 มกราคม 2010) เป็นสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ซึ่งปีนี้ มีหัวข้อว่า "ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้" (ลูกา 24:48) พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า "เอกภาพในกลุ่มคริสตชนคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การประกาศพระวรสาร เกิดความน่าเลื่อมใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่พระเยซูทรงภาวนาขอพระบิดาในคืนก่อนสิ้นพระชนม์ว่า "ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน" (จอห์น 17:21)"

"วันนี้ ในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ (1 โครินธ์ 12:12-31) นักบุญเปาโลได้เปรียบเทียบพระศาสนจักรว่าเป็นร่างกาย ซึ่งมีพระคริสตเจ้าเป็นศีรษะ เราทุกคนที่เป็นสมาชิกของพระศาสนจักรต่างรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ อย่างไรก็ตาม ท่านนักบุญต้องการจะสื่อความหมายตรงนี้ว่า การเป็นหนึ่งเดียวกันนั้น เกิดจากพระพรจากพระจิตเจ้า พระศาสนจักรจึงมีความหลากหลาย ดังนั้น จึงเป็นพระคริสตเจ้าและพระจิตเจ้าที่ทำให้พระศาสนจักรเป็นเอกภาพและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์"

นอกจากจะกล่าวถึงเรื่องเอกภาพในหมู่คริสตชนแล้ว พระสันตะปาปายังกล่าวถึง "นักบุญฟรานซิส เดอ ซาลส์" ซึ่งพระศาสนจักรกำหนดให้ระลึกถึงในวันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็นการส่งท้ายว่า "นักบุญฟรานซิส เดอ ซาลส์ เป็นองค์อุปถัมภ์ของนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนคาทอลิก ด้วยเหตุนี้เอง พ่อจึงขอมอบความวางใจเกี่ยวกับสารวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 44 ซึ่งได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนไปเมื่อวานนี้ ไว้กับท่านนักบุญ และขอแม่พระ พระมารดาของพระศาสนจักร ได้โปรดช่วยเราให้สานต่อพันธกิจแห่งความเป็นเอกภาพ ทั้งนี้ เพื่อมอบความงดงามแห่งการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระบุตร และพระจิต ให้โลกได้ประจักษ์ด้วย"

หลังการสวดเทวทูตถือสารจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงการสวดทำวัตร เนื่องในโอกาสการปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน โดยพิธีดังกล่าว จะจัดขึ้นช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 25 มกราคม ภายในมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม (วันดังกล่าว พระศาสนจักรยังกำหนดให้ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลด้วย)

"พรุ่งนี้ บรรดาผู้นำศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ จะมาร่วมภาวนาโอกาสปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน พ่อจึงขอเชิญทุกคน ร่วมกันภาวนาขอพระเจ้า โปรดประทานพระพรแห่งเอกภาพแก่บรรดาศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า เฉพาะอย่างยิ่ง ในปีนี้ที่เรามุ่งมั่นจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ (ลูกา 24:48)" ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก กล่าวปิดท้าย


Comments