พระสันตะปาปาชี้ความรักคือเครื่องหมายของการเป็นคริสตชนสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงให้ข้อคิด ความรักคือเครื่องหมายของการเป็นคริสตชน ดังที่นักบุญเปาโลนิยามไว้ในจดหมายถึงชาวโครินธ์ พร้อมกันนี้ ทรงภาวนาเพื่อสันติภาพในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ทรงร่วมเป็นทุกข์ไปกับคนที่ตกงาน และทรงเชิญชวนให้คิดถึงผู้ป่วยโรคเรื้อนทุกคน ตอนท้าย ทรงปล่อยนกพิราบ 2 ตัว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพให้กับโลก

เมื่อช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 20,000 คน สวดเทวทูตถือสารท่ามกลางสายฝน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยใจความสำคัญของสิ่งที่พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ตรัสแบ่งปัน พระองค์ทรงกล่าวถึงความรักว่าเป็นสัญลักษณ์ของคริสตศาสนา และยังเป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ทุกคน นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงกล่าวถึงสันติภาพในตะวันออกกลาง, คนตกงาน และคนโรคเรื้อนด้วย

บทอ่านที่สองของวันอาทิตย์ที่ 4 ในเทศกาลธรรมดา นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์ (1 โครินธ์ 13:4-13) ใจความสำคัญของจดหมายนี้ เป็นการให้ "นิยามรัก" ที่งดงามแบบสุดๆไปเลย พระสันตะปาปาจึงแบ่งปันข้อความตอนนี้ว่า "นักบุญเปาโลแสดงให้เราเห็นถึงแนวทางความรักอันสมบูรณ์แบบ กล่าวคือ ความรักต้องเอื้อเฟื้อ ต้องอดทน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่จดจำความผิดของคนอื่น ยิ่งไปกว่านั้น ความรักที่เที่ยงแท้คือความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน ความรักนี้ได้รับการเผยแสดงผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า ความรักคือของขวัญประเสริฐสุดที่พระเจ้าทรงมอบแก่เราทุกคน นอกจากนี้ ความรักต้องไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง (1 โครินธ์ 13:4-7) หากเราทำได้ตามนี้ ที่สุดแล้ว เราก็จะได้พบกับพระพักตร์ของพระเจ้า และได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์"

"ในโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่นี้ ความรักจัดเป็นเครื่องหมายของการเป็นคริสตชน ด้วยเหตุนี้เอง ในช่วงเริ่มต้นสมณสมัยการเป็นพระสันตะปาปา พ่อจึงได้ออกสมณสาส์นฉบับแรกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก (Deus Caritas Est - พระเจ้าคือความรัก) และอย่างที่พวกท่านจำกันได้ สมณสาส์นฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ตอนแรกคือนิยามของความรัก และตอนที่สอง ความรักคือพระเจ้า ความรักคือสิ่งสำคัญที่ทำให้พระเจ้าทรงสร้างโลกและมนุษย์ ในเวลาเดียวกัน ความรักคือแนวทางปฏิบัติที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ ดังนั้น เราต้องตอบสนองความรักนี้ ด้วยการรับใช้ผู้อื่น รวมไปถึงรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ทุกคน" พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันอย่างลึกซึ้ง

หลังการสวดเทวทูตถือสารจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวเรื่องต่างๆมากมาย โดยเรื่องสำคัญประกอบไปด้วยการเชิญชวนให้ระลึกถึงผู้ป่วยโรคเรื้อน การเรียกร้องสันติภาพในตะวันออกกลาง และการให้กำลังใจทุกคนที่ตกงาน เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ

"วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคม เป็นวันผู้ป่วยโรคเรื้อนสากล เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ สิ่งหนึ่งที่พ่อนึกขึ้นมาทันทีก็คือ นักบุญดาเมี่ยน เด ฟ้อยส์เตอร์ ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตให้กับการอภิบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน (พระสันตะปาปาสถาปนา นักบุญเดเมี่ยน เด ฟ้อยส์เตอร์ ไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2009) ฉะนั้น พ่อจึงขอให้กำลังใจและสัญญาจะภาวนาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน รวมไปถึงทุกคนที่ทำงานอภิบาลพวกเขาทุกคน"

"และเช่นเดียวกัน พ่อขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวไปกับบรรดาคริสตชนทั่วโลก ในการส่งกำลังใจและคำภาวนาไปให้กับคริสตชนในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ สารแห่งสันติภาพผ่านทางการปล่อยนกพิราบ 2 ตัวนี้ คือสิ่งที่พวกเราอยากนำไปมอบให้กับทุกคนในดินแดนตะวันออกกลาง" พระสันตะปาปา พร้อมกับปล่อยนกพิราบร่วมกับเด็กๆ

"สุดท้ายนี้ พ่อขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ที่ตกงาน อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ สถานการณ์เช่นนี้ เรียกร้องความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาร่วมกันทั้งจากรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง พ่อจะภาวนาเพื่อพวกท่าน และขอพระเจ้าประทานทางออกให้กับทุกคนโดยเร็วด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย
Comments