โป๊ปอนุมัติแต่งตั้ง "บุญราศี เปาโล ที่ 6" และ "บุญราศี ออสการ์ โรเมโร่" เป็นนักบุญแล้วสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงอนุมัติให้แต่งตั้ง "บุญราศี เปาโล ที่ 6" และ "บุญราศี ออสการ์ โรเมโร่" พระอัครสังฆราชมรณสักขีของเอล ซัลวาดอร์ ซึ่งถูกลอบยิงระหว่างถวายมิสซา เป็น #นักบุญ

พิธีมิสซาสถาปนานักบุญใหม่นี้ จะจัดขึ้นวันที่ 14 ตุลาคม 2018 ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

ข่าวนี้ ตรงตามที่ Pope Report เคยรายงานไว้ทุกประการ (Link http://www.popereport.com/2018/04/6.html)