โป๊ปฟรังซิส 'ทุกคนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ ผ่านทางการดำเนินชีวิตอยู่บนความรักและเป็นประจักษ์พยาน'

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่จำเป็นต้องเป็นสังฆราช สงฆ์ หรือนักบวช แต่เราเป็นได้ด้วยการดำเนินชีวิตในความรักและเป็นประจักษ์พยานในทุกสิ่งที่เราทำ
  • ทรงชื่นชมผลลัพธ์ของการเจรจาบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวว่า "เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดทิ้ง กิ่งก้านใดที่เกิดผล พระองค์จะทรงลิด เพื่อให้เกิดผลมากขึ้น"

พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันว่า "เราต้องดำรงอยู่ในพระเจ้า เพื่อจะได้พบกับความกล้าที่จะก้าวออกจากตัวเอง ก้าวออกจากมุมสุขสบายของเรา (Comfort Zone) และก้าวออกจากที่แคบๆ ที่เป็นเกราะป้องกันเรา

"การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้เรียกร้องว่าเราต้องเป็นพระสังฆราช เป็นพระสงฆ์ หรือเป็นนักบวช แต่เราถูกเรียกมาเพื่อเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการดำเนินชีวิตพร้อมกับความรักและเป็นประจักษ์พยานในทุกสิ่งที่เราทำ

"ทุกกิจการที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นงาน การพักผ่อน ครอบครัว หรือชีวิตทางสังคม อาทิ การแสดงออกทางการเมือง รวมถึงความรับผิดชอบทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ล้วนเป็นโอกาสที่จะได้ดำเนินชีวิตในศีลล้างบาปและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ในการประกาศข่าวดีอย่างครบครัน" พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปัน

หลังการแบ่งปันพระวรสารจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวสรรเสริญผลลัพธ์ที่น่ายินดีระหว่างการเจรจาสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี พร้อมกันนี้ ทรงเชิญชวนทุกคนร่วมภาวนากับพระองค์ในวันที่ 1 พฤษภาคม โอกาสที่พระองค์จะไปภาวนา ณ สักการะสถานแม่พระแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อวอนขอสันติภาพให้เกิดในซีเรียและหลายภาคส่วนของโลก