08 June 2013

โป๊ปฟรังซิส: "ฟังพระวาจาพระเจ้าแล้วหัดเก็บรักษาด้วย ไม่ใช่ฟังแล้วปล่อยผ่าน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การเก็บรักษาพระวาจาของพระเจ้า ทำได้โดยการเปิดใจและรำพึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราอย่างสม่ำเสมอ โดยตัวอย่างชัดเจนสุดก็คือแม่พระ ผู้ที่ถวายชีวิตทั้งหมดให้กับการฟังเสียงพระเจ้าและปฏิบัติอย่างไม่มีความสงสัย


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (เสาร์ที่ 8 มิ.ย.)  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์โอกาสสมโภชดวงหฤทัยอันนิรมลของแม่พระ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่คาริตัสสากล ในส่วนบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ แม่พระและนักบุญโยเซฟ "อัศจรรย์ใจ" ที่เห็นพระเยซูตรัสสอนบรรดาอาจารย์ในพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม หลังจากนั้น คำตอบของพระเยซูก็ทำให้แม่พระและนักบุญโยเซฟอัศจรรย์ใจด้วย แต่ทั้งสองก็เก็บความอัศจรรย์ใจนี้ไว้ในจิตใจ (พระเยซูตรัสว่า "พ่อกับแม่ตามหาลูกทำไม ลูกกำลังอยู่ในบ้านของพระบิดา")

- ความอัศจรรย์ใจเป็นมากกว่าความชื่นชมยินดี มันเป็นช่วงเวลาที่พระวาจาของพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจของเรา เราควรจะเก็บรักษาความอัศจรรย์ใจและพระวาจาของพระเจ้าไว้ในจิตใจเรา เรื่องความอัศจรรย์ใจนี้ แม่พระได้แสดงให้เราเห็นเป็นแบบอย่างผ่านทางพระวรสารวันนี้

- การรักษาพระวาจาของพระเจ้า มีความหมายว่าอย่างไร มันหมายถึงเราได้รับพระวาจาแล้วเก็บรักษาไว้ในขวดพร้อมปิดฝาอย่างนั้นหรือ? ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม?

- การเก็บรักษาพระวาจาของพระเจ้าคือการเปิดใจของเรา เปิดให้พระวาจาของพระเจ้าได้ถูกหว่านลงไปเหมือนกับพื้นโลกที่เปิดรับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านให้บังเกิดผล

- การเก็บรักษาพระวาจาของพระเจ้าหมายถึงการรำพึงพระวาจาอย่างต่อเนื่อง รำพึงในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราเหมือนอย่างเช่นแม่พระได้กระทำ ไม่ใช่ฟังแล้วปล่อยผ่านไป

Read More: Vatican Radio (Click)


0 comments:

Post a Comment

 
Contact: editor@popereport.com