22 April 2012

โป๊ปหวังคริสตชนเปิดใจและปัญญาเชื่อในการประทับอยู่ของพระเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงหวังเห็นคริสตชนเปิดใจและสติปัญญาเพื่อเกิดความมั่นใจในการประทับอยู่ของพระเจ้าในโลกยุคปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นพระสงฆ์, ครูคำสอน และบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง ดูแลเด็กๆให้เตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกอย่างดี


เมื่อช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 30,000 คน สวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

โดยวันนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงแบ่งปันพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปาสกา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูืทรงแสดงพระองค์ต่ออัครสาวกหลังเสด็จกลับคืนชีพ จากนั้น พระเยซูทรงทำให้พวกสาวกเกิดความเข้าใจในพระคัมภีร์ที่ระบุว่า 'พระคริสตเจ้าจะต้องรับทรมาน, สิ้นพระชนม์ และเสด็จกลับคืนชีพในวันที่สาม ส่วนพวกสาวกต้องประกาศพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจมาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์' (ลูกา 24:35-48)"

พระสันตะปาปา ตรัีสแบ่งปันว่า "ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเครื่องหมายที่เป็นยิ่งกว่าความจริง บรรดาสาวกได้เอาชนะความสงสัยและเปิดใจให้กับของขวัญแห่งความเชื่อ ความเชื่อนี้ได้ทำให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่มีบันทึกในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระคริสตเจ้า เราได้อ่านและฟังพระคัมภีร์ตอนนี้กันแล้ว พระเยซูทรงเปิดใจเพื่อให้บรรดาสาวกเกิดความเข้าใจในพระคัมภีร์ ซึ่งเขียนอย่างชัดเจนว่า 'ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้' พระผู้ไถ่ทรงทำให้เราเกิดความมั่นใจว่า พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเราจริงๆ โดยผ่านทางพระวาจาและศีลมหาสนิท"

หลังการ สวดราชินีแห่งสวรรค์จบลง พระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำว่า เทศกาลปาสกา มักจะเป็นเทศกาลที่เด็กๆจะรับศีลมหาสนิทครั้งแรก พระองค์จึงขอร้องบรรดาพระสงฆ์, ครูคำสอน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้การเตรียมตัวกับเด็กๆเป็นอย่างดี

0 comments:

Post a Comment

 
Contact: editor@popereport.com